Category Archives: Doa dan Dzikir

Dzikir – Dzikir

Istigfar
Astaghfirullaahal ‘azhiim wa’atuubu ilaihi.( 3x)

Syahadat
Asyhadu alaa ilaaha Illallaah, Wa Asyhadu anna Muhammadar rasuulullah. ( 2x)

Menghadiahkan Suratul Alfatihah kepada :
1. Nabi Besar Muhammad SAW
2. Nabi Chaidir AS
3. Nabi Isa AS Binti Maryam Ruhullullah
4. Syeh Abdul Kadir Jailani RA Bin Fulan
5. Sarimun Sastrosudarmo Bin Somowirono & Hajjah Tarwiyah Tukirah Binti Pawirorejo
6. R.Ngali Bin Joyomiharjo & R.Ng. Salimah Binti Fulan

Munajat :
Pembersihan Rumah dari Kezaliman Manusia dan Kejahatan Setan, Jin dan Iblis serta Melindungi Rumah & Keluarga Sunaryo dari gangguan tersebut diatas.

Ayat Kursi ( diwiridkan searah jarum jam, 8 penjuru mata angin Kompas & 11x )
Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum, laa takhudzuhuu sinatuw wa laa naum, lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh, man dzalladzi yasyfa’u ‘indahuu illaa bi idznih, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiithuuna bisyai-in min ‘ilmihii illaa bimaa syaa-a wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa wa huwal ‘aliyyul ‘azhiim.

Shalawat Nabi
Allahumma Shalli alaa Muhammad Wa ‘alaa aaliy Muhammad.

Penutup
Subhaana Rabbika Rabbil ‘Izzati ‘Ammaa Ya-Shifuuna Wasalaamun ‘Alal Mursaliina Wal Hamdu Lillahi Rabbil ‘Aalamiina. Al-Fatihah.

Iklan

Dzikir Imam Ghozali

MEMBUKA SEGALA HAL dan BAROKAH
WIRID : IMAM GHOZALI

1. Hari Jum’at : “ YA ALLOH “
2. Hari Sabtu : “ LAA ILAAHA ILLALLOH “
3. Hari Ahad : “ YAA HAYYU YAA QAYUM “
4. Hari Senin : “ LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYIL ADZIIM “
5. Hari Selasa : “ ALLOHUMMA SHOLLI’ ALAA SAIYYDINA MUHAMMAD WA’ ALAA AALI SAIYYDINA MUHAMMAD “
6. Hari Rabu : “ ASTAGHFIRULLOOHAL AZHIIM WAATUUBU ILAIHI “
7. Hari Kamis : “ SUBHAANALLOHIL ADZIM WABIHAMDIHI “

Tolak Bala

Benteng Diri dan Menembus Benteng Diri Orang lain

Qaaf, Haa, Yaa, Ain, Shad
Haa, Miim, Ain, Shin, Qaaf
Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’in
Ya Hayyu Ya Qayyum

Tolak Bala 7x
Melindungi Diri dan Rumah 7x
Buka Kunci Orang Lain 7x

Yaa dafi’al balaa’,ya Alloh.
Yaa dafi’al balaa’,ya rohman.
Yaa dafi’al balaa’,ya rokhiim.
Id fak annakulla balaa’ iddunya, wa balaa’il aakhiroh.
Wa syarroddunya’ wa syarrol aakhiroh.
Wamin ‘aduwwimminal insaani, wal jiinni, wa minasysyaithooni, wal iblis.
Wamaa yath thiruu minal Hawaa’, wamaa yanzilu minasy syama’,
Wamaa yah ruju minal ardhi, birohmatika yaa arkhamaarrookhimiin.

Ramadhan

“Khasiat Surat Al-Ikhlas,Surat Al-Falaq dan Surat An-nas”

“Surat Al-Ikhlas”

1) Qul Huwal Laahu Ahad Katakanlah:”Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Esa”.
2) Al-laahush Shamad Tuhan Allah Tempat Meminta.
3) Lam Yalid Wa Lam Yuulad Dia tidak beranak dan tidak pula dilahirkan sebagai anak.
4) Walam Yakul Lahuu Kufuawan Ahad Dan tiada sesuatupun yang ada persamaannya dengan Dia.

“Surat Al-Falaq”

1) Qul A’uudzu Birab-bil Falaq Ucapkanlah :”Aku berlindung Kepada Allah yang Menguasai Cuaca Subuh”.
2) Min Syar-ri Maa Khalaq Dari Kejahatan Makhluknya.
3) Wa Min Syar-ri Ghaasiqin Idzaa Waqab Dari Kejahatan malam bila Ia telah gelap gulita.
4) Wa Min Syar-rin Naf-faatsaati Fil ‘uqad Dari Kejahatan tukang peniup buhul.
5) Wa Min Syar-ri Haasidin Idzaa Hasad Dan dari Kejahatan orang yang dengki bila dia menjalankan peranan kedengkiannya.

“Surat An-naas”

1) Qul A’uudzu Birab-bin Naas Ucapkanlah :”Aku berlindung Kepada Allah yang
Telah melimpahkan nikmat kepada Manusia”.
2) Malikin Naas Yang menguasai dan mengatur Manusia.
3) Illahin Naas Sembahan Manusia.
4) Min Syar-ril Was waasil Khan-Naas Dari Kejahatan bisikan yang diulur-tarik.
5) Al-ladzii Yuwaswisu fii Shuduuriin Naas Yang membisikan kejahatan ke dalam hati
Manusia.

Doa – Doa

Doa Keluar dari Masjid :

ALLAHUMMAJ’AL FII QALBII NUURAN WAFII BASHARII NUURAN WAFII SAM’II NUURAN WA ‘AN YAMIINII NUURAN KHALFII NUURAN WAFII ‘ASHABII NUURAN WAFII LAHMII NUURAN WAFII DAMII NUURAN WAFII SYA’RII NUURAN WAFII BASYARII NURAN.

Doa Sesudah Sholat Tahajjud :

ALLAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA QAYYIMUS SAMAAWAATI WAL ARDLI WAMAN FIIHINNA WALAKAL HAMDU LAKA MULKUS SAMAAWAATI WAL ARDLI WAMAN FIIHINNA, WALAKAL HAMDU NUURUS SAMAAWAATI WAL ARDLI, WALAKAL HAMDU NUURUS SAMAAWAATI WAL ARDLI, WALAKAL HAMDU ANTAL HAQQU WAWA’DUKAL HAQQU WALIQAA-UKA HAQQUN WA QAULUKA HAQQUN, WAL JANNATU HAQQUN, WANNAARU HAQQUN, WANNABIYYUUNA HAQQUN, WA MUHAMMADUN SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAMA HAQQUN, WASSAA-‘ATU HAQQUN. ALLAHUMMA LAKAL ASLAMTU, WABIKA AAMAANTU, WA’ALAIKA TAWAKKALTU, WA-ILAIKA ANABTU,WABIKA KHAASHAMTU, WAILAIKA HAAKAMTU, FAGHFIRLII MAA QADDAMTU, WAMAA AKHKHARTU WAMAA AS RARTU WAMAA A’LANTU ANTAL MUQADDIMU WA ANTAL MUAKHKHIRU, LAA ILAAHA ILLAA ANTA, AU LAA ILAAHA GHAIRUKA WALAA HAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAAHI.

Doa Selamat :

Allaahumma innaa nas-alika salaamatan fiddiin, wa ‘aafiyatan fil jasadi, wa ziyaadatan fil’ilmi, wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan ‘indal maut, wa maghfiratam ba’dal maut. Allaahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil maut, wan-najaata minan-naar, wal ‘afwa ‘indal hisaab.
Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idzhadaitaa wa hab lanaa millandunka rahmataan innaka antal wahhaab.
Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw waqinaa ‘adzaabannaar.

Doa Mohon Dihindarkan dari Kesusahan karena Hutang & Perasaan Malas

Allaahumma Inni A’uudzu Bika Minal Hammi Wal Hazani Wa A’uudzu Bika Minal ‘Ajzi Wal Kasli Wa A’uudzu Bika Minal Jubni Wal Bukhli Wa A’uudzu Bika Min Ghalabatid Daini Wa-Qahrir Rijaal.